Türkiye’de Özel Dedektiflik:

Anayasa ve yasalarda ifade edilen kişilik haklarına saygı temelinde verilen özel dedektiflik hizmetleri “Özel Dedektifler Derneği Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği” ilkelerine bağlı kalınarak sürdürülmektedir.

Yasal Uyarı:

TCK’na göre açıkça suç olan, Genel Kolluğa dahi çok sınırlı ve ancak Yargı kararı ile izin verilen, hukuka aykırı elde edilmesi halinde Mahkemelerce hiçbir şekilde delil olarak kabul edilmeyen, Cep Telefonu Kayıtları, telefonların dinlenilmesi, özel hayatın ihlali gibi suç içeren isteklere kesinlikle cevap verilmeyecektir. Bu bağlamda;

Özel Dedektifler Derneği Kurumsal Firmalarının Yapmayacağı İşler:

Cep Telefonu Kayıtları, Mesaj Kayıtları hiçbir şekilde temin edilmez.

Casus program ve dinleme cihazı uygulanması kabul edilmez.

Aralarında kan bağı olmayan şahısların bireysel iş talepleri kabul edilmez.

Aralarında ticari bağı olmayan kurumların iş talepleri kabul edilmez,

Aralarında alış-veriş evrakı olmayan ticari kişilerin iş talebi kabul edilmez

Cihaz satışı yapamaz

Özel Dedektifler Derneği Kurumsal Firmalarının Çalışma Alanları:

a) Medeni Hukuk Alanı: Boşanma, miras, velayet, vesayet müesseselerinden kaynaklanan sorunlar ve hukuki davalarda yürürlükteki mevzuata uygun olmak koşuluyla kişisel bilgi taleplerinin karşılanması,

b) Ticaret Hukuku Alanı: Rekabet ilkelerinin ihlalleri, patent imtiyazının çiğnenmesi, hileli iflas ve sanayi casusluğu konularında araştırma,

c) Sigorta Hukuku Alanı: Kaza araştırmaları, hileli işlemlerin ve dolandırıcılığın araştırılması,

d) İş Hukuku Alanı: Hileli durumların ve mazeret olarak ileri sürülen hususların gerçekliğinin araştırılması,

e) Her türlü hukuki taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği yönünden araştırılması

f) Kayıp kişi ve eşyanın araştırılması,

g) Firma çalışanlarının özellikle işe alma ve terfi ettirilmeleri sırasında durumlarının araştırılması,

h) Güvenlik Danışmanlığı hizmeti sağlanması

, i) Her türlü ticari kuruluşa bağlı distribütör, acente, bayilik ve şubelerin sözleşmede belirtilen maddeler ile ticari şartlarına uyup uymadığının araştırılması,

j) İcra iflas dairelerinde, aleyhinde takip yapılan borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının neden ibaret olduğunun araştırılıp tespit edilmesi.

k) Fikri haklar mülkiyet hakları, dır.

GİZLİLİK – Bilgileri Açıklama Yasağı ve Doğru Bilgi Verme İlkesi:

Dedektifler, çalışmaları sonucu edindiği bilgileri sözleşme yaptıkları müşterileri dışında kimseye açıklayamaz.

Ancak, kamu adına takibi gerekli bir suç işlendiği yolunda bilgi edindiğinde bilgi ve belgeleri bulunduğu yerdeki yetkili mercilere derhal bildirmekle mükelleftir.

Özel Dedektifler ile özel araştırma görevlileri işverenine ya da müşterisine gerçek dışı bilgi ya da rapor veremezler.

Özel Dedektifler kendilerine verilmiş görevleri nedeniyle edindikleri bilgi ve belgeleri kötüye kullanamaz, bunları hizmet satın alanlarla üçüncü kişilerin kötüye kullanmalarını engelleyici tedbirler alırlar.

Sözleşme Yapma ve Ücret Belirleme Kriterleri:

Özel Dedektifler Derneği Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliğine bağlı kalınarak müşterinin talep ettiği hizmetlerin açıkça yazıldığı sözleşme karşılıklı imzalanır.

Taahhüt edilen araştırma konuları açıkça yazılarak sözleşmede belirtilir.

Taahhüt edilen işin sonuçlandırılma süresi belirlenerek sözleşmeye yazılır..

Araştırma konularının ücretlendirilmesi yapılacak işin konusu ve nevi dikkate alınarak tüm masraflar dahil olarak belirlenir ve sözleşmeye yazılır. Her hangi bir sebep göstererek ekstra bir ücret talep edilemez.

Araştırma konusu için belirlenen toplam ücretin işin konusu ve nevine uygun olarak masrafların karşılanması amacıyla en az %30 ile %60 arasında belirlenen oranda peşinat alınır. Kalan bakiye iş tesliminde fatura edilerek müşteriden talep edilir.

“Dedektif ve Sorumluluk”

Dedektif ve Sorumluluk

Dedektif,vazifesini yaparken ahlak kuralları dahilinde hareket etmelidir.Dedektif insanların yaşam ilgileri sahip oldukları değerlere ve dünya görüşlerine saygılı olmalıdır. Dedektif içinde bulunduğu mesleki ahlak kurallarını benimseyerek diğer meslektaşlarını ve dedektiflik mesleğini şuçlu ve kabahatli gösterecek davranışlarda bulunamaz.

Dedektif, mahremiyetin korunmasına ve mahremiyete saygılı olmalıdır. Hukuki ve ahlaki bakımdan yeterli olmayan araştırma faaliyetlerini yürütmez. Dedektifin yapacağı tüm araştırmalar hukuk kuralları dahilinde, özel dedektif meslek etikleri sınırları içinde yürütebilir.

Dedektif, müşteri talebi doğrultusunda inceleme ve araştırma faaliyetine başlamadan önce araştırmayı yapabilmek için, ahlaki ve hukuki olarak nedenlerin olduğunu tespit etmekle yükümlüdür. Müşteri güvenilirliği başlangıçta sağlanmalıdır.

Dedektif, araştırmaları neticesinde elde ettiği delil ve belgeleri gizli tutmalıdır. Dedektif ile müşterisi rasında mahrem bir yapı vardır.Dedektif mesleğinde gizlilik esastır.Müşteri mahremiyeti her zaman ön planda olmalıdır.

Dedektif, takip ve araştırma hizmetlerinden elde ettiği bilgi ve dökümanları güvenli bir şekilde saklamakla görevlidir. Elde edilen araştırma sonuçlarının orjinal olarak kalması ve değişikliğe uğramamasını sağlamalıdır. Müşteri menfaatlerini hukuk ve ahlak kuralları dahilinde korumak ve saygı göstermek zorundadır.

Dedektif, araştırmada ele geçen tüm verileri müşterisine rapor etmek zorundadır. Dedektif raporu azılı olduğu gibi sözlü olarakta müşterisine sunabilir. Dedektif araştırma raporlarını müşterisine sunmakla sorumludur.

Dedektif çalışma ortamında tuttuğu müşteri kayıtlarını güvenli olacak bir şekilde dosya veya ilgisayar hafızasında muhafaza etmek zorundadır. Müşteri mahremiyetini ilgilendiren her konuda müşteri bilgilerini kullanılamayacak yada ulaşılamayacak şekilde saklamakla yükümlüdür.

Dedektif, inceleme araştırma yada takip sonucunda ortaya çıkan belge yada delilleri çıkar ve fayda sağlamak amacı ile müşteriye zarar verecek eylemlerde (tehdit, şantaj) kullanamaz. Ayrıca dedektif sorumluluğunda çalışan ekip veya personelin davranışlarından ve çalışan personelin müşteriye zarar verecek eylemlerde bulunmasından dolayı direkt olarak sorumludur.

Dedektif, yanında çalışan tüm personelinden ve dedektif araştırmasına yardımcı olan diğer ücret karşılığı çalışan kişilerden sorumludur. Dedektif mesleğini en yüksek standartlarda yapabilmek için müşterilerine güvenli ve doğru dürüst bir hizmet verebilmek için, aynı zamanda diğer meslektaşlarına karşı sorumlu olduğu için, Dedektiflik bürosunda çalışan tüm personele hizmet içi eğitim vermekle yükümlüdür. Dedektif, dedektiflik mesleğinin itibarını korumak ve gözetmekle mükelleftir. Dedektif, belirli bir ücret karşılığı araştırma faaliyetini yürüttüğü müşterisi karşısında hizmet akdi ile sorumludur. Dedektif sözleşmede belirtilen tüm hususlarda müşterisine karşı sorumludur. Dedektif sözleşmeye aykırı hareket etmesi durumunda, müşterisinin maddi yeda manevi zarar görmesi durumundada yasalar önünde sorumludur. Dedektif yapacağı takip ve araştırma hizmetlerinde ve bulunacağı tüm faaliyetlerde Türk Ceza Kanunu’na karşı sorumludur. Dedektif, ticari olarak hizmet faaliyetinde bulunduğu için, kurum veya şahıs olması durumunda Kurumlar veya Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

“Özel Dedektiflik Nedir”

Özel Dedektiflik Nedir?

Dedektiflik Nedir?

Esasen özel dedektifler gerçekleri ortaya çıkarmak için ücret ödenen kişilerdir.Bazı durumlarda suçları ortaya çıkarmakta faydalı olup,yardımcı olan kişilerdir.Özel dedektifler genelde vatandaşlar veya işletmeler için çalışmaktadırlar.Özel dedektiflerin işi tutuklamak,yada suçluyu yargılamak değildir.özel dedektiflerin asıl işi bilgi toplamaktır.Özel dedektifler Adli kararlar için hukukçulara gerekli bilgi ve önerileri sağlarlar.Dedektiflik tehlikeli ve stresli olabilir.Eğitim gereksinimleri lise diploması bir üniversite derecesi veya daha yüksek bir eğitim seviyesi gerektirmektedir.Dünyada dedektiflerin çoğu yerel polis departmanlarında çalışmaktadır.özel dedektifler müşterilerinin istekleri doğrultusunda Bilgisayar suçları,cezai ve hukuki sorumluluk durumlarında, sahtekarlık ve dolandırıcılık durumlarında, evlilik öncesi araştırma Kayıp insanlar,adrest tespitleri, aile fertlerinin kötü alışkanlıkları ve davranışları, Boşanma davalarında velayet ve delil toplanması,marka patent sahtecilik,taklit ürünler,eş takibi konularında faaliyet göstermektedir.

Ülkemizde çeşitli ad ve ünvanlarla Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketler kurulmuş ve “fiili” olarak “özel dedektiflik hizmetleri” verilmeye başlanmıştır.

Özel Dedektif Derneği Tanımı:

Bilinenlerin bilinmeyen, görünenlerin görünmeyen yönlerini araştıran ve somut kanıtlarla ortaya çıkarma mesleğidir.

Dedektif ve Özel Dedektif Tanımı:

Tüm dünyada resmi güvenlik güçlerinde görevlilere dedektif denir. Ücret karşılığında görevlendirilen kişilere ise özel dedektif denilmektedir.Özel dedektifler Kişi yada kurumlar tarafından araştırma ve inceleme yaptırılmak üzere ücret karşılığı tutulan, kiralanan kişilerdir.

Özel Dedektif Emniyet Genel Müdürlüğü Tanımı:

Özel Dedektiflik, insanların kişilik hakları ve özel hayatına saygılı olmak kaydıyla, kişilere ilişkin suç teşkil etmeyen her türlü özel bilgiyi toplayan, derleyen, değerlendirdikten sonra konusu suç teşkil edenleri ilgili makamlara bildiren ve diğer bilgileri ise yapılan hukuki sözleşme çerçevesinde araştırma yapılmasını isteyen gerçek ve tüzel kişilere sunan bir hizmet alanıdır.

Adana Ticaret Odası Özel Dedektif Tanımı:

Bilgi ve İletişim Hizmetleri meslek grubunda;Bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri olarak tanımlanmıştır.